Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP & LEVERINGSVOORWAARDEN WIGGERS BORDUUR BV

 

 

1.     Toepasselijkheid

a.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren;

b.     De voorwarden prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper/opdrachtgever.

 

2.     Aanbiedingen.

a.     Onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.

b.     De koper/opdrachtgever kan zich hieraan nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.

 

3.     Prijzen.

                  Prijsopgaven doen wij op basis van geldende prijzen, ons daarbij het recht voorbehoudende de doorberekening van eventuele verhogingen van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhouding.

 

4.     Overeenkomsten.

Overeenkomsten binden ons eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

5.     Leveringen.

a.     De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door ons of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor koper/opdrachtgever is;

b.     Alle transportkosten zijn voor rekening van de koper, ook indien ten aanzien van transport en transportkosten, anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor de koper.

c.      Indien koper/opdrachtgever de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

d.     Te allen tijde hebben wij het recht van koper/opdrachtgever te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld;

e.     Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

 

6.     Uitvoering.

a.     Het is ons te allen tijde toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren;

b.     Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat e.d. van het materiaal geven de koper/opdrachtgever geen reden tot afkeuring.

 

7.     Betaling.

a.     Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper/opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst.

b.     In geval van niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidrente ad 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum.

c.      Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper/opdrachtgever uit handen te geven komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper/opdrachtgever, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,00, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.i.d. is vereist;

d.     Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.

 

8.     Eigendomsbehoud.

a.     Zolang geen volledige betaling van het ons uit welke hoofde ook van de koper/opdrachtgever toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening van koper/opdrachtgever in eigendom toebehoren;

b.     Verkeert koper/opdrachtgever jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terugnemen.

 

9.     Eigendommen van koper/opdrachtgever.

a.     Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die door ons of vanwege de koper/opdrachtgever zijn toevertrouwd moeten wij dezelfde zorg aanwenden die wij dienaangaande omtrent onze eigen goederen aanwenden;

b.      Onverminderd in het vorig lid bepaalde, draagt de koper/opdrachtgever het risico voor de bedoelde goederen. Wij aanvaarden terzake geen enkele aansprakelijkheid.

 

10.   Referentierecht.

a.     Indien wij goederen van koper/opdrachtgever onder ons hebben zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot voldoening van alle kosten die wij besteed hebben ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper/opdrachtgever,onverschillig of deze opdrachten  betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de koper/opdrachtgever.

 

11.   Vertraging door koper/opdrachtgever.

a.     Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door de koper/opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door ons over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte resp. afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten, een en ander c.q. vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde goederen en/of opgeslagen goederen (materialen en halffabrikaten), worden beschikt op de termijn, waarop, indien geen vertraging ware ingetreden, zou zijn beschikt geworden;

b.     Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

 

12.   Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht.

a.     Door het geven van een opdracht tot reproductie van de door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de koper/opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij ons in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de reproductie voortvloeiende;

b.     Het auteursrecht van door ons ontworpen c.q. tot stand gebracht borduurprogramma’s, schetsen,tekeningen, foto’s, modellen etc. blijft bij ons berusten, ook wanneer de koper/ opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.

 

13.   Overmacht.

a.     Ingeval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de koper/opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresenteerde;

b.     Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse als van buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnenland als in buitenland tengevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd;

c.      Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de goederen, dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

 

14.   Reclame.

a.     Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan de koper/opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard;

b.     Reclames geven de koper/opdrachtgever niet het recht zijn betalingen op te schorten;

c.      Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

15.   Aansprakelijkheid.

a.     Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik, respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde;

b.     Wij aanvaarden evenzeer geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan voor-, tijdens-, of na het borduren aan door koper/opdrachtgever aangeleverde dan wel bij ons ingekochte goederen en materialen.

c.      Wij aanvaarden evenzeer geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door machinale- of andere defecten ontstaan tijdens het borduren aan goederen en/of materialen die door koper/opdrachtgever aan ons zijn aangeleverd, dan wel bij ons zijn ingekocht.

 

16.   Geschillen.

Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de koper/opdrachtgever te adiëren.

 

17.   Toepasselijkheid.

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.